Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Втора демонстрационна работна среща по проект

На 21 януари 2022 г. (петък) в работилницата на «ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД, гр. София,  ул. Бяло поле № 12, вход офиси, офис 3,  се проведе демонстрационна работна среща по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Срок на изпълнение на договора – 23 месеца.

Договорът стартира на 23.09.2020 г.

Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които:

  • 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
  • 58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

На срещата беше демонстриран процеса на тъкане на килими от негоден за употреба текстил. За да се стигне до процеса по тъкане е необходимо да се изминат няколко стъпки преди това.  Те са част от поддейностите, които се развиват съвместно от партньорите по проекта: ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД и ЕВРОТЕКС ЕООД. Поддейностите заемат най-високите нива в йерархията на управление на отпадъците, а именно предотвратяване на образуването на  текстилни отпадъци,  подготовка за повторна употреба и рециклиране.

Тъкането се извършва на специално изработени вертикални станове разположени в работилницата на ЕКО ЛОГИСТИК А. Процеса по тъкане  се извършва съвместно от един или двама тъкачи, като нарязаните ивици се сортират и съчетават по цветове и материи, след което се изтъкават килими. Изтъканите  килими са уникални сами по себе си, много цветни и създаващи уют и топлина. Готовите килими ще бъдат дарени на социални институции след приключване на проекта.

Очакваните положителни ефекти от реализацията на проекта са оползотворяване на около 95% от разделно събраните в рамките на проекта текстилни отпадъци, чрез подготовка за повторна употреба и рециклиране, в резултат на което се получават памучни почистващи парцали и тъкани килими. Популяризиране на опита по проекта и възможностите от прилагане на принципите на кръгова икономика с цел оптимизиране на използването на ресурси.

Проектът също така цели  да се повиши информираността и екологичното самосъзнание на гражданите. Реализацията на проекта е и възможност за разкриване на нови работни места и създаване на нова индустриална ниша.