Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

„ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД в партьорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД е изпълнител на Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, по процедура за подбор на проекти № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 387 572,98 лева, от които 329 437,03лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 58 135,95  лв. национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Проектът включва организиране на демонстрационна система за разделно събиране на облекла и текстилни материали, които не са нужни на собствениците си и представя комбинация от добри практики с доказани резултати, като включва дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците: предотвратяване на образуването им; подготовка за повторна употреба и рециклиране.

Проектът се изпълнява в град Варна и град София.

Add a Comment

Your email address will not be published.