Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Кръгла маса на тема „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил“ се проведе във Варна

Кръгла маса на тема „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил“ се проведе във Варна

На 21 февруари 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна, ул. Девня 12А, се проведе Кръгла маса на тема: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил“. Събитието се проведе в рамките на проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01. БЕНЕФИЦИЕНТ по прокта “ ЕКО ЛОГИСТИК А“ЕООД, партньор по проекта “ ЕВРОТЕКС“ЕООД.

Срок на изпълнение на договора – 23 месеца. Договорът стартира на 23.09.2020 г..

Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които:

  • 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
  • 58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

На кръглата маса бяха представени нагледно, посредством презентация и снимки, етапите на изпълнение на проекта както и постигнатите резултати до момента. Бяха демонстрирани изработените килими от негоден за повторна употреба текстил. Проведе се дискусия сред участниците в събитието на тема предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил. Бяха обсъдени възможностите за прилагане на дейностите  по управление на отпадъците, част от демонстрационния проект, които се намират най-високо в йерархията на управление на отпадъците, като възможност за постигането на целите, заложени в националното и европейско законодателство. Част от темите, които бяха обсъдени на кръглата маса бяха: Смесено събиране на текстилните изделия с другия битов отпадък; Възможности за намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци; Възможност за удължаване жизнения цикъл на продуктите (облекла и текстилни изделия); Естествено намаляване на необходимото пространство за депа за отпадъци; Повишаване на ангажираността и  екологичното самосъзнание на гражданите; Промени в ЗУО 2021, отнасящи се до текстилните отпадъци и нови ангажименти на общините свързани с разделно събиране на текстилни отпадъци ( цели към 2025).

Събитието е част от кампаниите за популяризиране на резултатите от проект  «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Очакваните положителни ефекти от реализацията на проекта са оползотворяване на около 95% от разделно събраните в рамките на проекта текстилни отпадъци, чрез подготовка за повторна употреба и рециклиране, в резултат на което се получават памучни почистващи парцали и тъкани килими. Популяризиране на опита по проекта и възможностите от прилагане на принципите на кръгова икономика с цел спестяване/оптимизиране на използването на ресурси. Намаляването на количеството битов отпадък за крайно обезвреждане, както и да се намали нуждата от сметосъбиране и сметоизвозване. Проекта също така цели  да се повиши информираността и екологичното самосъзнание на гражданите. Реализацията на проекта е и възможност за разкриване на нови работни места и създаване на нова индустриална ниша.

Актуална информация и повече за изпълняваните дейности се публикуват регулярно на сайта на проекта https://lifefortextilewaste.bg .