Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

График на мобилно събиране  – възможност за нов живот за текстилните отпадъци

График на мобилно събиране – възможност за нов живот за текстилните отпадъци

Продължаваме да демонстрираме добрата практика за предотвратяване образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия, чрез разделното им събиране, повторна употреба, подготовка за повторна употреба или изработка на последващ продукт – изтъкаване на килими от негодните за повторна употреба текстилни изделия. Част от тази добра практика е и мобилното събиране на ненужни дрехи и текстилни изделия, която продължава и през следващите месеци.

Споделяме с жителите на град Варна, предстоящия график на мобилно събиране с конкретни дати и определени удобни локации за гражданите. По този начин повече жители на града, ще могат да планират и да се възползват от предоставената възможност, да предадат събраните си ненужни дрехи и облекла. Предавайки дрехите в мобилните пунктове, давате възможност за нов живот на текстилните отпадъци.

Тази инициатива е възможност, всеки един от нас да покаже своята екологична отговорност и да бъде участник в процеса по увеличаване на дела на рециклираните  текстилни материали.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.