Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект

Заключителната пресконференция се проведе на 16 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна, ул. Девня 12А. На събитието беше представена подробна информация за изпълнението на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01, постигнатите резултати по проекта, количествата събрани дрехи и текстил годни за повторна употреба в рамките на проекта, както и възможността на системите за разделно събиране на облекла и текстил да се самоиздържат. Пресконференцията имаше за цел да информира обществеността и заинтересованите страни за напредъка, развитието на проекта и постигнатите резултати. На събитието присъстваха представители на Община Варна и региона, експерти в областта на управлението на отпадъците, представители на неправителствени организации и граждани.

Срокът на изпълнение на договора е 23 месеца, като договорът стартира на 23.09.2020 г. Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и  58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

С реализацията на настоящият демонстрационен проект „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01, си поставихме за цел да  представим комбинация от проучени добри практики и постигнати реални резултати от изпълнение на конкретни решения, в съответствие с приоритетите на йерархията за оползотворяване на  отпадъците.

За реализацията на проекта към момента поетапно са изпълнени следните дейности:

Дейност 1 „Подготовка на проектното предложение“, дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“, дейност 4“ Организация и управление на проекта“ и дейност 5 „ Информация и комуникация свързана с дейности и резултати от проекта“.

В изпълнение на Дейност 2   „Изпълнение на демонстрационен проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ поетапно са реализирани пет поддейности. Те се развиват съвместно от партньорите по проекта : ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД и ЕВРОТЕКС ЕООД.

Разделното събиране на ненужни текстилни изделия се реализира чрез два ново закупени специализирани контейнера, които са поставени на площадката на партньора по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД в гр. Варна, един ново закупен специализиран контейнер, поставен в район Илинден, бул. Сливница, гр. София и чрез мобилно събиране в гр. Варна (в различни райони по предварителен график).

Следващата стъпка е събраният ненужен текстил да се сортира, дезинфекцира и разпредели в няколко основни продуктови групи. Тази дейност се реализира на работната площадка на ЕВРОТЕКС ЕООД. Дрехи годни за директна повторна употреба се отделят, дрехи с леки  замърсявания се отстраняват, такива с незначителни дефекти подлежат на поправка, за да станат пригодни за повторна употреба. Останалите се категоризират като материали за рециклиране и оползотворяване, негодни за повторна употреба и подготовка за повторна употреба.

След като текстилните изделия се класифицират като негодни за повторна употреба, но подходящи за рециклиране, се извършват серии от операции свързани с възможно най-подходящата форма на оползотворяване. Сортират се по материи и цветове, отстраняват се копчета, ципове и  твърди елементи. Нарязват се по установени форма и размери със специализирани машини, за парцали или на ивици/ленти, предназначени за демонстрационно тъкане на килими.

Процеса по тъкане се извършва в работилницата на ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД в гр. София. Нарязаните ивици негоден текстил се доставят  от ЕВРОТЕКС ЕООД в работилницата, като се сортират по цветове и материи. Тъкането се извършва на специално изработени за проекта вертикални станове.

Събраното количество ненужни дрехи и текстилни отпадъци  по проекта нараства в периода на реализация на дейностите. За периода април-ноември 2021 година то е 17,16 тона за двата града, като до януари 2022 нараства до 28 тона за двата града.

Изтъканите килими  от негоден за повторна употреба текстил до момента са 23 броя.

С изпълнението  и реализацията на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01, постигнахме следните резултати. Над 95% от разделно събраните в рамките на проекта текстилни отпадъци се оползотворяват, чрез подготовка за повторна употреба и рециклиране, в резултат на което се получават памучни почистващи парцали и тъкани килими. Намалява се честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в районите на реализация на проектните дейности, респективно се намалява количеството битов отпадък за крайно обезвреждане. Повишава се информираността на обществото, самосъзнанието  и екологичната  му култура. Популяризира се опита от реализацията на проекта и възможностите от прилагане на принципите на кръгова икономика с цел спестяване на ресурси. Доказва се възможността за мултиплициране на проекта като приложима добра практика и възможност за създаване на нови работни места.

Актуална информация и повече за изпълняваните дейности се публикуват регулярно на сайта на проекта https://lifefortextilewaste.bg.