Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Предстоящи дати и локации на пунктовете за мобилно събиране през 2024 година

Предстоящи дати и локации на пунктовете за мобилно събиране през 2024 година

И през новата 2024 година, жителите на град Варна, ще имат възможността да се възползват от удобството на инициативата мобилно събиране на непотребни за домакинствата дрехи и текстилни изделия. Всеки месец, мобилен пункт е разположен на удобна и лесно достъпна локация, в различен жилищен район на град Варна.  Графика на мобилното събиране, с конкретни дати и часове се публикува предварително на страницата на проекта, както и в различни местни медии. По този начин гражданите имат възможност да планират и да се възползват от възможността да предадат разделно събраните си ненужни дрехи и облекла. Така те дават възможност за нов живот на текстилните отпадъци, спомагат за разделното им събиране и ги отклоняват от общия поток битови отпадъци.

Така, всеки един от нас демонстрира своята екологична отговорност и спомага за налагането на добрите екологични практики.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.