Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Продължаваме да творим

Продължаваме да творим

Вдъхновението и творенето на авторски килими от нарязани ивици негоден за повторна употреба текстил  в нашата работилница  продължава.  Всеки килим е различен и неповторим, като в изтъкаването му са вплетени желание, търпение и не на последно място умение. Изпращаме лятото с усмивка и споделяме с вас нова серия килими с отпечатъка на един от най-хубавите сезони.

Проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ЕООД.