Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Facebook Проект с регистрационен номер на договора: №BG 16M1OP002-2.009-0018-C01
Финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от ДБ На Република България чрез ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“
Нека вдъхнем живот на текстилните отпадъци! Facebook Естетиката на повторното използване с отправна точка традицията на ръчното тъкане Facebook

Кои сме ние?

ЕКО ЛОГИСТИК А – ЕООД е работещ колектив от експерти, който съвместява опита на дългогодишни специалисти в областта на околната среда и креативността на младия дух.

Областите, в които ЕКО ЛОГИСТИК А – ЕООД може да бъде Ваш партньор са :

 • Управление на проекти
 • Изготвяне на стратегии, планове и програми:
 • Общински програми за опазване на околната среда
 • Общински програми за управление на отпадъците
 • Програми за управление на отпадъците на регионално ниво
 • Оптимизиране на средствата за управление на отпадъците
 • Програми за управление качеството на атмосферния въздух и математическо моделиране на разпространение на емисии
 • Стратегическо планиране на ползването на природните ресурси
 • Фирмени политики и програми за управление на дейностите с опазване на околната среда
 • Консултантски услуги за изготвяне на ДОВОС, ЕО и оценки за съвместимост
 • Изготвяне на заявления за издаване на комплексни разрешителни
 • Изготвяне на документация и управление на проекти, финансирани със средства на ЕС
 • Концесионни анализи
 • Проектиране на рекултивации на нарушени терени – депа за битови и промишлени отпадъци, минни изработки
 • Прединвестиционни проучвания
 • Анализи разходи и ползи
 • Проекти на методически указания в областта на оползотворяването на утайки от ПСОВ и управление на отпадъците
 • Анализ на водните ресурси – количествен и качествен.

„Евротекс“ ЕООД е българска компания, с дългогодишен опит в сферата на събирането, сортирането, продажбите на едро и рециклирането на употребявани дрехи и текстил. 

 • „Евротекс“ ЕООД е българска компания, с дългогодишен опит в сферата на събирането, сортирането, продажбите на едро и рециклирането на употребявани дрехи и текстил.
 • Сортировъчният център и основната складова база във Варна се простират на площ от над 17 600 кв. м.
 • Повече от 250 професионалисти се грижат за прецизната обработка на над 1000 тона текстилни продукти всеки месец.
 • TexCycle е брандът, под който Евротекс извършва дейността си свързана с разделно събиране на ненужни дрехи и текстил.
 • Евротекс акцентира върху ефективното управление на текстилните отпадъци в съответствие с Рамковата директива за отпадъците 2008/98/EО на Европейския съюз и е част от световната общност на рециклиращите компании

Какво представлява „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“?

„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ е демонстриране на добри практики за предотвратяване на образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия, чрез разделното им събиране, повторна употреба, подготовка за повторна употреба или изработка на последващ продукт – изтъкаване на килими от негодните за повторна употреба текстилни изделия. Демонстрираната практика ще повиши общественото самосъзнание на жителите на град Варна и предотврати смесването на ненужните облекла и текстил в контейнерите за смесени битови отпадъци, ще се удължи жизнения цикъл на изделията, ще допринесе за увеличаване на дела на рециклираните материали, ще се намали количеството на депонираните отпадъци и допринесе за прехода към кръгова икономика в Република България.

Финансова помощ за изпълнение на Демонстрационния проект

Проектът е финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“,  Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 387 572,98 лв., от които 329 437,03лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 58 135,95  лв. национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Срок за изпълнение

Цялостният срок за изпълнение на договора е 23 месеца (от 23.09.2020г. до 23.08.2022 г.).