Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Разделно събиране на текстилни отпадъци

Разделно събиране на текстилни отпадъци

За предотвратяване на образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия е организирано разделното им събиране чрез специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци, които са разположени: град