Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Взехме участие в Дни на кариерата на Лесотехнически университет

Взехме участие в Дни на кариерата на Лесотехнически университет

Екипът на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД взе участие в Кариерна борса, секция „Науки за земята“, която се проведе на 23.11.2023 г, в сградата на Лесотехнически университет. Събитието се проведе в рамките на проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

Събитието има за цел  да ориентира младите хора –  студенти в Университета, за възможностите им за реализация като бъдещи еколози, като им предостави възможности за срещи и разговори  с представители на тази сфера.

„ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД сме работещ колектив от експерти, който съвместява опита на дългогодишни специалисти в областта на околната среда и креативността на младия дух.  На участниците в Кариерната борса, екипът ни разказа повече за работата си, както и за проектите по които работи, като насърчи студентите да се развиват в това направление. Показахме резултатите на един от проектите, по който работим, а именно „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Разказахме за стъпките, които негодните за употреба облекла и текстилни изделия изминават, за да се превърнат в красиви, ръчно изтъкани килими или пана. Дейностите и резултатите, които проекта е постигнал, провокираха  интереса и любопитството на студентите като имаха възможност да зададат своите въпроси.  Студентите също така се докоснаха до процеса на ръчно изтъкаване, като се опитаха да изтъкат по няколко реда на специално произведен за целите на проекта вертикален стан. От тази възможност студентите бяха най-силно впечатлени.

Демонстрирайки добрата практика за предотвратяване образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия, чрез разделното им събиране, повторна употреба, подготовка за повторна употреба или изработка на последващ продукт – изтъкаване на килими от негодните за повторна употреба текстилни изделия, сме убедени, че ще повишим общественото самосъзнание не само на младите хора в страната, а и на цялото общество. Поетапно  това ще  доведе до намаляване и предотвратяване на смесването на ненужните облекла и текстил в контейнерите за  битови отпадъци, което от своя страна  ще  доведе до удължаване на жизнения цикъл на изделията.

Всички тези стъпки са крачка напред в прехода към кръгова икономика в Република България.

Благодарим още веднъж за партньорството на Лесотехнически университет и катедра “ Екология и ландшафтна архитектура“.