Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

На 17 ноември 2021 г. в сградата на «Евротекс» ЕООД, гр. Варна се проведе демонстрационна работна среща по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които:

  • 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
  • 58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

Срокът на изпълнение на договора е 23 месеца и стартира на 23.09.2020 г.

Проектното предложение демонстрира комбинация от добри практики с доказани резултати, като включва дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците:

  • предотвратяване на образуването им – ненужните облекла и текстил, които попадат в контейнерите със смесен битов отпадък, се замърсяват и стават негодни за последваща употреба. Чрез демонстрираната система за разделно събиране на текстилни изделия в проекта текстилните изделия се събират разделно и след дезинфекция се продължава жизнения им цикъл;
  • подготовка за повторна употреба – облеклата и текстила, които не са в добро състояние за директно повторно потребление преминават през процес на подготовка за повторна употреба, който включва преглед, почистване и при необходимост ремонт;
  • рециклиране – облеклата и текстила, които не могат да се използват се нарязват на памучни парцали или на ивици, от които се изтъкават килими.

    

На срещата беше представен наличния ресурс (разделно събрани облекла и текстил) и демонстрирана добра практика за сортиране, подготовка за повторна употреба и подготовка за тъкане.

Поредицата от дейности, които демонстрира проектното предложение при управление на отпадъците е насочено към осигуряване на здравословна среда и добро екологично състояние на почвите, водите и въздуха. Постигането на тези резултати би било от полза за гражданите и обществото като цяло.

“ЕКО ЛОГИСТИК А“  ЕООД

„ЕВРОТЕКС“ ЕООД