Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Парцалени килими

Парцалени килими

Парцалените килими са нова серия в нашата тъкачна работилница. Те са толкова пъстри, с вплетено многообразие от цветове и емоции, че създават усещане за разнообразието на живота и динамиката на ежедневието ни. При изтъкаването им е приложена древната персийска техника, като първо се изтъкава основа, след което се навързват хиляди лентички около основата. Тази техника се е използвала в продължение на повече от 2500 години. Килимчетата са с размери около 120 на 110 см.

Когато разказваме за нашия проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, казваме че сме постигнали нулево количество отпадъци от изтъкаването на килимите. Тази серия е доказателство за това – всяка нарязана лентичка си е намерила точното място.

Текстилните отпадъци, които се събират в специализираните контейнери за разделно събиране, впоследствие се  сортират и категоризират . Част от тези, които са определени като негодни за повторна употреба или друга форма на рециклиране се нарязват на текстилни ленти, които се използват за демонстрационно тъкане на килими в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, част от проектните дейности.  Продължаващите дейности в периода на устойчивост на проекта целят да разпространят  и популяризират добрите екологични практики, от реализацията на проекта  и да достигнат до всеки един от нас, за да бъдем част от прилагането на тези практики.

Проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.