Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

5 юни – Световен Ден на Околната среда

5 юни – Световен Ден на Околната среда

Световният ден на околната среда се провежда ежегодно от 1974 г., избран е от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за предприемане на  действия за опазване на природата, чрез провеждане на различни инициативи, които да привлекат общественото внимание към проблемите на околната среда.

През 2024 г. той се провежда с посланието, че успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на  всички поколения. Мотото на празника се застъпва за екологична промяна в световен мащаб, като приканва хората: „Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration“.

С изпълнението на  проекта „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01,  бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, си поставихме за цел да спомогнем за повишаване на  общественото самосъзнание, да повишим екологичната отговорност, да обърнем внимание на проблема със  смесването на ненужните облекла и текстил в контейнерите за смесени битови отпадъци и да спомогнем за неговото решение, за да  удължим жизнения цикъл на текстилните изделия. Разпространяваме и популяризираме добрите резултати от проекта, за да насърчим заинтересованите страни да започнат да прилагат успешните подходи.

За период от 12 месеца, в рамките на проектните дейности, постигнахме рециклиране на 97% от  разделно събраното количество текстилни отпадъци, 3 % оползотворяване и 0 % депониране:

  • събрахме разделно 36 тона текстилни отпадъци  –  които сега живеят нов живот;
  • изтъкахме ръчно  26 килима от нарязани ивици.

През първата година от периода на дълготрайност на проекта, продължихме напред и повишихме резултатите: постигнахме 97,12% рециклиране, 2,89% оползотворяване и 0% депониране:

  • събрахме разделно 871 кг повече  текстилни отпадъци;
  • изтъкахме ръчно 50 килима от нарязани текстилни ленти, от негоден за повторна употреба текстил.

За да  отбележим Световния ден на околната среда, Ви представяме част от новата ни колекция демонстрационно изтъкани килими, от нарязани текстилни лентички (негоден за повторна употреба текстил).